top of page

חזון נפשות

נפשות הוקמה על ידי קבוצת פעילים חברתיים על מנת ליצור חיבורים בין אנשים, מקומות ורעיונות, הנוגעים לבריאות הנפש ובעלי זיקה לתחום. 

מתוך הראיה של האמנות כשפה של הנפש שמאפשרת חיבורים בין אנשים, בחרנו לפעול דרך המרחב התרבותי - אמנותי, המזמן מפגש ושיח מאפשר.

אנו שואפים להרחיב את השיח על בריאות הנפש כך שיהיה נגיש לכלל החברה, ויאפשר לכל פרט בה למצוא את מקומו. אנו מאמינים שככל ששיח זה יהיה שגור בפי כל, כך יקל על אנשים להתגבר על הסטיגמות הקיימות, לפנות לעזרה אם צריך, או לזהות את הקרובים אליהם בשעת משבר.

אנו רואים בשיח פתוח ומכבד אבן יסוד בפעילות של נפשות.

נפשות תמשיך להוות פלטפורמה לאירועי תרבות, אמנות ושיח העוסקים בבריאות הנפש על כאביה ועוצמותיה.

נפשות תמשיך להיות השופר לקולות הנפש בחברה הישראלית

bottom of page